Algemene voorwaarden van DMR-Electronics, gevestigd te Dronten.

   

  Gedeponeerd bij Kamer van koophandel te Zwolle:

  • Onder nummer 08170188
  • Datum Juni 2014

   

    1. Definities

    2. Toepasselijkheid

    3. Aanbiedingen en overeenkomsten

    4. Prijzen

    5. Levering

    6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

    7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

    8. Risico-overgang

    9. Garantie

  10. Aansprakelijkheid

  11. Betaling

  12. Overmacht

  13. Klachten

  14. Herroepingsrecht

  15. Kosten  in geval van herroeping

  16. Uitsluiting herroepingsrecht

  17. Klachten regeling

  18. Toepasselijk recht

  19. Geschillen

  20. Contact

    

  Artikel 1. Definities

  1. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met DMR-Electronics, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, of voor wie DMR-Electronics een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n)

  2. Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

   

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.

  3. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

  4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

   

  Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

  1. Alle door DMR-Electronics gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enzovoorts gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

  3. De koper is verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de koper.

  4. Een overeenkomst tussen DMR-Electronics en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door DMR-Electronics is bevestigd, dan wel doordat DMR-Electronics geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen binnen 3 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

  5. Bij het aangaan van de overeenkomst is DMR-Electronics gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft DMR-Electronics het recht de opdracht te weigeren.

   

  Artikel 4. Prijzen

  1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

  2. Verleende kortingen en of andere (prijs)afspraken gelden telkens voor een enkele Overeenkomst. Er kunnen geen rechten hieruit ontleend worden voor ander Overeenkomsten.

  3. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is DMR-Electronics gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

  4. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

  5. Indien de kostprijsverhoging conform lid 3 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de opdracht binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

  6. Indien de koper consument is en conform lid 3 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

  7. In alle gevallen is DMR-Electronics ook na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze in de prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of drukfout.

   

  Artikel 5. Levering

  1. DMR-Electronics streeft er naar om uw opdracht binnen de door DMR-Electronics genoemde leveringstermijnen af te leveren met een maximale levertijd van 30 dagen (Wet Koop op afstand), tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar opdracht te annuleren. Bij annulering zal DMR-Electronics binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten.

  2. Aan de leveringsplicht van DMR-Electronics zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.

  3. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

   

  Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

  1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens DMR-Electronics, blijft het geleverde eigendom van DMR-Electronics.

  2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens DMR-Electronics heeft voldaan. Door DMR-Electronics afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

  3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is DMR-Electronics zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent DMR-Electronics hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan DMR-Electronics alle medewerking te verschaffen.

  4. Ingeval DMR-Electronics het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden, onverminderd het recht van DMR-Electronics tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

  5. Koper is verplicht DMR-Electronics direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door DMR-Electronics geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. 

   

  Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

  1. DMR-Electronics behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de koper:

   

  a. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;

  b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door DMR-Electronics eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;

  c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;

  d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

   

  2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is DMR-Electronics daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.

  3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 20% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 100,00  behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.

   

  Artikel 8. Risico-overgang

  1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.

  2. Het door DMR-Electronics geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

   

  Artikel 9. Garantie

  1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.

  3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:

   

  a. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;

  b. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;

  c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

   

  4. Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van DMR-Electronics de wettelijke bepalingen.

   

  Artikel 10. Aansprakelijkheid

  1. DMR-Electronics is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van DMR-Electronics. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

  2. DMR-Electronics is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan koper of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan DMR-Electronics toerekenbare opzet of grove schuld.

  3. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door DMR-Electronics geleverde goederen, is DMR-Electronics niet aansprakelijk.

  4. Koper vrijwaart DMR-Electronics en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door DMR-Electronics geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van DMR-Electronics en/of door haar ingeschakelde derden.

  5. De aansprakelijkheid van DMR-Electronics uit hoofde van de met koper gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief omzetbelasting.

  6. Eventuele aanspraken van koper dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij DMR-Electronics te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

  7. DMR-Electronics is niet aansprakelijk voor eventuele sancties die u worden opgelegd voor het niet nakomen van locale wetten en regelgevingen, omtrent het gebruik van zendapparatuur.

   

  Artikel 11. Betaling

  11.1 DMR-Electronics accepteert uitsluitend de volgende betaalwijzen: 
  • Bancaire overschrijving
  • Betaling via credit card (MasterCard en Visa)
  • Betaling via iDeal
  • Betaling via PayPal

  De betaalwijzen kunnen in de toekomst (al dan niet tijdelijk) worden uitgebreid of beperkt. De actuele betaalwijzen worden kenbaar gemaakt op de Website. 
  11.2 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde Berichten onverwijld aan DMR-Electronics te melden.
  11.3 In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen dan geldt dat de Koper in verzuim is. Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een reeds verrichte betaling. Indien de Koper in verzuim is zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van DMR-Electronics op Koper onmiddellijk opeisbaar.
  11.4 In het geval de situatie van 11.3 zich voordoet dan is de Koper, zonder nadere ingebrekestelling, vertragingsschade verschuldigd totdat alle openstaande bedragen zijn voldaan. De vertragingsschade is de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, over het openstaande bedrag, gerekend vanaf het moment van het verzuim met een minimum bedrag van € 15,00 (excl. BTW) . Hierbij geldt dat een reeds ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
  11.5 Indien de Koper in verzuim is dan is de Koper verplicht de eventuele (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 75,00 (excl. BTW).
  11.6 Elk door de Koper verrichte betaling strekt telkens eerst ter voldoening van eventuele verschuldigde rente en kosten. De betaling van opeisbare facturen zullen worden voldaan op basis van anciënniteit, niettegenstaande andersluidende mededelingen van de Koper.
  11.7 In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is DMR-Electronics gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper alle verplichtingen volledig is nagekomen.
  11.8 Deelbetalingen zijn enkel gerechtigd in overleg met DMR-Electronics.
  11.9 Alle aan de Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. De Koper is niet bevoegd tot verrekening. De Koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens DMR-Electronics op te schorten.
  11.10 DMR-Electronics heeft het recht om in voorkomende gevallen vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom te verlangen.
  11.11 Indien DMR-Electronics, nadat de Koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Koper richt, dan doet dit niet af aan het bepaalde in 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10.

   

  Artikel 12. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat DMR-Electronics wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, import- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop DMR-Electronics redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.

  2. In geval van overmacht is DMR-Electronics gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat DMR-Electronics tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.

  3. Bij een opschorting van uitvoering van een opdracht met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.

  4. Bij beëindiging als voren bedoeld is DMR-Electronics gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is DMR-Electronics niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

   

  Artikel 13. Klachten

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

   

  Artikel 14. Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

   

  Artikel 14b. Herroepingsrecht bij levering van diensten

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

   

  Artikel 14c. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht
  1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

   

  Artikel 14d. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

   

  Artikel 14e. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
  6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
  7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
  9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

   

  Artikel 14f. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

   

  Artikel 15. Kosten  in geval van herroeping

  1.   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

  2.   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

   

  Artikel 16. Uitsluiting herroepingsrecht

  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

   

  Artikel 17.  Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

   

  Artikel 18. Toepasselijk recht

  Op alle met DMR-Electronics aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

   

  Artikel 19. Geschillen

  1. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens bevoegdheid van DMR-Electronics het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.

  2. Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

   

  Artikel 20. Contact

  DMR-Electronics

  de Lipizzaner 12

  8252GL Dronten

  Omzetbelasting / BTW-nummer:

  NL001568859B50